Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
panato

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viajointskurwysyn jointskurwysyn
panato
Można ukrywać fakt, ale w snach to przypływa. 
— Fokus & O. S. T. R - Przetrwasz
Reposted frompastelowe pastelowe viajointskurwysyn jointskurwysyn
panato
panato
panato
Zbiegi okoliczności nie istnieją. Na świecie są miliony ludzi i duchy dopilnują, żebyś większości z nich nigdy nie musiał spotykać. Ale z kilkoma osobami jesteś związany i duchy będą krzyżować wasze drogi, tak je plącząc, aż wreszcie się połączą.
— Jodi Picoult – "Jak z obrazka"
panato
4477 530a
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaawakened awakened
panato
Jeśli życie to odcinek, w którym moment narodzin to start, a moment śmierci to meta, to czy opłaca nam się biec? Czy nie lepiej wybrać się na spacer?
— Tomasz Skalski
Reposted fromavooid avooid viaawakened awakened
panato
summer chill
Reposted fromcats cats viaawakened awakened
pics/english/kids_menu.jpg
Reposted fromZaphodB ZaphodB viahepi hepi
8010 fec1 500
Reposted fromidiod idiod viahepi hepi
panato
4980 e77d
Reposted fromtichga tichga viahepi hepi
panato
9588 18c1
Reposted fromabstratv abstratv viahepi hepi
panato
Reposted fromFlau Flau viaawakened awakened
panato
Reposted fromshakeme shakeme viaawakened awakened
panato
6366 0e85 500
Reposted fromkicikitka kicikitka viaawakened awakened
panato
2795 e9e9 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viahepi hepi
panato
7230 38e2 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
panato
panato
Ucieczki
Reposted fromEmisja Emisja viajointskurwysyn jointskurwysyn
panato
6497 cee6 500
Reposted fromFienrira Fienrira viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl