Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0392 5f83 500
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
panato
6596 150b
wanna build a snow... wtf
Reposted frommhorrighan mhorrighan vialubisztosuko lubisztosuko
6642 6e46

positive-memes:

Voodoo Doll

Reposted fromknightedundine knightedundine viaoutkapa outkapa
panato
panato
6859 c646 500
Reposted fromDennkost Dennkost viaoutkapa outkapa
panato
Reposted fromgruetze gruetze viaoutkapa outkapa
panato
9296 6ecb
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaoutkapa outkapa
panato
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
panato
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
panato
panato
panato
0750 2dc4 500
panato
panato
7916 e72e
panato
9761 6d00 500
Reposted fromlaluna laluna viajointskurwysyn jointskurwysyn
panato
panato
8760 96a5 500
panato
8758 0c2a 500
panato
6246 b669 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaepidemic epidemic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl