Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
panato
8962 54c2 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom
panato
8966 2b8d 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom
panato
8982 591c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
panato
9038 d090
Reposted fromretro-girl retro-girl
panato
9040 5cf1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
panato
9154 ea1b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015
panato
9571 3114 500
:)
Reposted fromgr8dizaster gr8dizaster
panato
9677 2832 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz
panato
panato
9722 9f90 500
London, UK
Reposted fromipo ipo
panato
7695 a71b 500
panato
Reposted frombluuu bluuu viaajema ajema
panatoReposted fromolbaria olbaria viaajema ajema
panato
panato
1707 38a3 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaajema ajema
panato
Gdyby człowiek ponosił odpowiedzialność tylko za to, czego jest świadom, głupcy byliby z góry rozgrzeszeni z każdej winy. Tylko że, mój drogi, człowiek ma obowiązek wiedzieć. Człowiek ponosi odpowiedzialność za swoją niewiedzę.
— Milan Kundera
panato
Proszę państwa - życie nie ma żadnego sensu. Absolutnie żadnego. Musimy to niestety przyjąć do świadomości jako fakt. I co z tym zrobić? Mogą państwo zrobić dwie rzeczy - albo zacząć czytać książki, albo po prostu już teraz popełnić samobójstwo.
— — prof. P.Z.; UAM, Wydział Anglistyki
panato
8781 1dd0 500
Reposted fromrisky risky viajointskurwysyn jointskurwysyn
panato
panato
0359 3b7c
Reposted fromproof proof viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl