Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 26 2016

panato
panato
5181 aa76 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viaellijah ellijah
panato
0023 b16e 500
Reposted fromfungi fungi viacontroversial controversial
panato
panato
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viadelain delain
panato
panato
9201 fff6
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viapesymista pesymista
panato
2842 a04c
Reposted frompablafiorella pablafiorella viapesymista pesymista
panato
Reposted fromcarfreitag carfreitag viapesymista pesymista
panato
0568 3fc0 500
panato
3936 782f
panato
0863 762d 500
Reposted frombukoz bukoz viapesymista pesymista
panato
panato
panato
wuda
Reposted fromtfu tfu vianutt nutt
panato
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności. Myślisz, że czemu służy odpowiedź?
— Jacek Dukaj - Perfekcyjna niedoskonałość
panato
panato
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte

October 22 2016

panato
panato
8295 33d4
Reposted fromkyte kyte viaa-antimatter a-antimatter
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl